basisfatsoen_cover

BASISFATSOEN

Ons politieke systeem is kapot. Van een solidaire verzorgingsstaat voor iedereen zijn we in enkele decennia afgedaald naar ieder voor zich, naar een neoliberaal regeltjeswoud voor de bevoorrechten en geletterden. De geheven vinger die we ooit met enig gezag naar andere landen en werelddelen opstaken, wijst nu keihard naar onszelf terug: ook in Nederland groeit een onderklasse zonder bezit en perspectief. En blijft het percentage kinderen dat onder de armoedegrens leeft hardnekkig stabiel (of zelfs stijgende) in een samenleving die ondertussen roept dat je 'kansen moet pakken' en je 'in moet vechten'. Hoe lang willen we nog leven onder deze dubbele moraal? En kijken in deze gebroken spiegel?

In 'Basisfatsoen' ontvouwt voormalig politieman, hulpverlener en dwarsdenker Barend Rombout een nieuw en ambitieus Deltaplan, dat armoede en uitsluiting geen kans geeft. 'Basisfatsoen' is een optimistisch, oplossingsgericht en vrijzinnig boek, dat kracht en inspiratie geeft aan iedereen die zich niet wenst neer te leggen bij een maatschappij die almaar onrechtvaardiger wordt.

Denk mee!

Sociaal Deltaplan

Mijn intentie is u te activeren en zo mogelijk te mobiliseren, om mee te werken aan een Sociale Visie en een Sociaal Deltaplan ten behoeve van een rechtvaardige samenleving en een goed land om in te wonen. Immers, een goed land of behouden, gaat niet vanzelf. Anders geformuleerd, als u wilt leven in een goed…

Staat van de overheid

Ook in de toekomst willen we in een veilig land leven, waar grondrechten, mensen- en kinderrechten en gelijke rechten voor vrouwen en mannen hoog in het vaandel staan. Waar welbevinden en goed en gezond leven van een hoger belang zijn dan enorme bankrekeningen en grote geestelijke leegtes. Er is weer aandacht nodig voor de controlerende…

Basisfatsoen

Hoewel veel ambtenaren en bestuurders wel fatsoenlijk handelen, zou Basisfatsoen de standaard dienen te zijn bij het gehele overheidsoptreden, bij de relatie tussen ambtenaar en burger en overheidsorganisatie en burger. Iedere burger heeft recht op een fatsoenlijke en rechtvaardige behandeling. Verder zou het goed zijn als de overheid rekening houdt met de gevolgen voor baby’s…

Het bedrijf overheid

In de politiek zou weer gezocht kunnen worden naar juiste ‘mix’ in de rolverdeling tussen de dominee (ethiek, moraal en waarden) en de koopman (handelsgeest, zakendoen en winst maken). Het proces van de ‘overheid als bedrijf’ zou snel teruggedraaid moeten worden omdat het voor misstanden zorgt en de waarden van de democratische rechtsstaat ernstig aantast….

Concerndirecteuren

In een rechtsstaat als de onze dient iedere macht te worden gecompenseerd door een tegenmacht. Voor de ongebreidelde macht van concerndirecties is geen plaats. Tenzij tegelijkertijd de macht van de gemeenteraad, de Rekenkamer en de Ombudsmannen in evenredigheid toeneemt. Het is nodig om de perverse prikkels en perverse processen en het megalomaan gedrag binnen het…

Marktwerking

De marktwerking in de zorg is dus een mislukking en kan maar beter zo snel mogelijk worden teruggedraaid. De zorg, medische zorg, ziekenhuiszorg, psychische zorg, jeugdzorg en ouderenzorg is gebaseerd op het principe van solidariteit. Dat geldt zowel voor de bekostiging via zorgverzekeringen, als voor de bekostiging via de belastingopbrengsten. Die solidariteit is een groot…

Armoede

De belangrijkste vragen lijken; hoe zorgen we voor een overheid met ‘normale’ mensenbeelden die zijn zwakste burgers het beste beschermd? En hoe zorgen we voor een overheid die is staat is om het door rijken opgelegde systeem van prioriteiten en gecreëerde schaarste te doorbreken? Zonder twijfel is het nodig om de overheid te hervormen. U…

Jeugdzorg

De visie waarop de jeugdzorg is gestoeld, namelijk ‘veiligheid voor alles’ zou grondig herzien moeten worden, omdat het kinderen totaal niet vrijwaart van blijvende schade. Integendeel, samen met de angst voor straf of ontslag zorgt het eerder voor een vertroebelde aanpak en meer schade bij alle betrokkenen. In plaats daarvan zal een nieuwe visie zich…

Ouderen

Hoe kunnen we het maatschappelijke beeld dat we van ouderen hebben verbeteren? In veel culturen heeft men respect voor ouderen en respecteert men hun mening. Ouderen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. In Nederland is dat totaal anders. Men ziet ouderen als zeurpieten, ze zijn lastig, kosten veel geld en hebben amper een rol van betekenis….

Obesitas

Overgewicht gaat ons allemaal aan. Het is een groeiend probleem, dat snel een niet te stoppen epidemie kan worden, kijk maar naar de landen om ons heen en naar Amerika. Maatregelen zijn hard nodig. Goede voorlichting is een eerste stap. Ook is goede (medische) begeleiding belangrijk in het bijzonder bij kinderen. Belangrijk is dat voedselproducenten…

Rechtsbescherming

Het is belangrijk dat het principe van gelijke behandeling en gelijkheid van wapenen, hoog in het vaandel blijft. Verdere bezuinigingen op de strafrechtketen is onverstandig evenals het verder aantasten van de rechten van een verdachte zodat advocaten hun werk goed kunnen doen. De overheid zal zich verder terughoudend dienen op te stellen waar het gaat…

Immigratie

Een nieuwe eenvoudige en duidelijke Vreemdelingenwet, met zeer beperkte beroepsmogelijkheden en het opnieuw instellen van grenshospitiums is een eerste belangrijke stap. Verder zal een goed transparant, duidelijk en rechtvaardig beleid de angst voor migranten kunnen wegnemen. De toestroom van migranten naar ons land is namelijk een ‘probleem’ dat nog lang door zal gaan. Zolang ‘wij’…

Basaal fundament

Voor het vreedzaam samenleven is een basaal fundament van gemeenschappelijke waarden nodig. Het is verstandig om hard aan de totstandkoming van dat fundament te werken en te benoemen wat er al is; en dat is al best veel. Daarbij is transparant en eerlijk handelen een belangrijke voorwaarde evenals het betrekken van alle groepen. Ook is…