Basaal fundament

Voor het vreedzaam samenleven is een basaal fundament van gemeenschappelijke waarden nodig. Het is verstandig om hard aan de totstandkoming van dat fundament te werken en te benoemen wat er al is; en dat is al best veel. Daarbij is transparant en eerlijk handelen een belangrijke voorwaarde evenals het betrekken van alle groepen. Ook is…

Lees meer

Immigratie

Een nieuwe eenvoudige en duidelijke Vreemdelingenwet, met zeer beperkte beroepsmogelijkheden en het opnieuw instellen van grenshospitiums is een eerste belangrijke stap. Verder zal een goed transparant, duidelijk en rechtvaardig beleid de angst voor migranten kunnen wegnemen. De toestroom van migranten naar ons land is namelijk een ‘probleem’ dat nog lang door zal gaan. Zolang ‘wij’…

Lees meer

Rechtsbescherming

Het is belangrijk dat het principe van gelijke behandeling en gelijkheid van wapenen, hoog in het vaandel blijft. Verdere bezuinigingen op de strafrechtketen is onverstandig evenals het verder aantasten van de rechten van een verdachte zodat advocaten hun werk goed kunnen doen. De overheid zal zich verder terughoudend dienen op te stellen waar het gaat…

Lees meer

Obesitas

Overgewicht gaat ons allemaal aan. Het is een groeiend probleem, dat snel een niet te stoppen epidemie kan worden, kijk maar naar de landen om ons heen en naar Amerika. Maatregelen zijn hard nodig. Goede voorlichting is een eerste stap. Ook is goede (medische) begeleiding belangrijk in het bijzonder bij kinderen. Belangrijk is dat voedselproducenten…

Lees meer

Ouderen

Hoe kunnen we het maatschappelijke beeld dat we van ouderen hebben verbeteren? In veel culturen heeft men respect voor ouderen en respecteert men hun mening. Ouderen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. In Nederland is dat totaal anders. Men ziet ouderen als zeurpieten, ze zijn lastig, kosten veel geld en hebben amper een rol van betekenis.…

Lees meer

Jeugdzorg

De visie waarop de jeugdzorg is gestoeld, namelijk ‘veiligheid voor alles’ zou grondig herzien moeten worden, omdat het kinderen totaal niet vrijwaart van blijvende schade. Integendeel, samen met de angst voor straf of ontslag zorgt het eerder voor een vertroebelde aanpak en meer schade bij alle betrokkenen. In plaats daarvan zal een nieuwe visie zich…

Lees meer

Armoede

De belangrijkste vragen lijken; hoe zorgen we voor een overheid met ‘normale’ mensenbeelden die zijn zwakste burgers het beste beschermd? En hoe zorgen we voor een overheid die is staat is om het door rijken opgelegde systeem van prioriteiten en gecreëerde schaarste te doorbreken? Zonder twijfel is het nodig om de overheid te hervormen. U…

Lees meer

Marktwerking

De marktwerking in de zorg is dus een mislukking en kan maar beter zo snel mogelijk worden teruggedraaid. De zorg, medische zorg, ziekenhuiszorg, psychische zorg, jeugdzorg en ouderenzorg is gebaseerd op het principe van solidariteit. Dat geldt zowel voor de bekostiging via zorgverzekeringen, als voor de bekostiging via de belastingopbrengsten. Die solidariteit is een groot…

Lees meer

Concerndirecteuren

In een rechtsstaat als de onze dient iedere macht te worden gecompenseerd door een tegenmacht. Voor de ongebreidelde macht van concerndirecties is geen plaats. Tenzij tegelijkertijd de macht van de gemeenteraad, de Rekenkamer en de Ombudsmannen in evenredigheid toeneemt. Het is nodig om de perverse prikkels en perverse processen en het megalomaan gedrag binnen het…

Lees meer

Het bedrijf overheid

In de politiek zou weer gezocht kunnen worden naar juiste ‘mix’ in de rolverdeling tussen de dominee (ethiek, moraal en waarden) en de koopman (handelsgeest, zakendoen en winst maken). Het proces van de ‘overheid als bedrijf’ zou snel teruggedraaid moeten worden omdat het voor misstanden zorgt en de waarden van de democratische rechtsstaat ernstig aantast.…

Lees meer