Rechtsbescherming

Het is belangrijk dat het principe van gelijke behandeling en gelijkheid van wapenen, hoog in het vaandel blijft. Verdere bezuinigingen op de strafrechtketen is onverstandig evenals het verder aantasten van de rechten van een verdachte zodat advocaten hun werk goed kunnen doen. De overheid zal zich verder terughoudend dienen op te stellen waar het gaat om het starten van bestuursrechtelijke zaken tegen burgers. Dit omdat de schade, financieel en qua levensgeluk, die dit veroorzaakt bij burgers vaak buiten alle proporties is. Zowel de burger als de overheid kunnen gelijk hebben in een geschil, dus de overheid zal ook fouten moeten erkennen en indien van toepassing burgers ruimhartig schadeloos moeten stellen. De overheid zou voor ze een gang naar de rechter overweegt eerst nadrukkelijk dienen te zoeken naar andere oplossingen buiten de rechtszaal.

Het gebruik van dure (huis)advocaten, door overheidsorganisaties in eenvoudige bestuursrechtelijke zaken is uit den boze. De overheid zal zaken ook zo snel mogelijk moeten afhandelen en niet standaard de maximale termijnen hanteren, dat is zeer nadelig voor burgers, die het vooral financieel niet zo lang kunnen volhouden. Dit ‘tijdrekken’ past evenals dure advocaten niet in het rechtsprincipe van gelijkheid van wapenen. Als extra drempel zouden ambtenaren en bestuurders verantwoording moeten afleggen over het gebruik van publieke middelen (tijd en geld) voor het voeren van rechtszaken, waardoor dit geld niet kan worden ingezet voor het algemeen belang. Kortom rechtsbescherming is een zeer belangrijke pijler van onze rechtsstaat. Bezuinigingen mogen nooit een motivatie zijn om deze pijler te verzwakken of af te breken, daar is het een te grote verworvenheid voor.